Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkoleplewiska.pl

Data publikacji strony internetowej: 6.03.2023
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6.03.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzony przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

1.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirella Salamon-Tyma, dyrektor@przedszkoleplewiska.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61-89-06-982 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 1. Przedszkole dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 2. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Informacje na temat procedury wnioskowo – skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Zielarskiej 2 w Plewiskach
 2. Wejście do budynku znajduje się na równej wysokości z chodnikiem prowadzącym do przedszkola.
 3. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie
 4. Przy drzwiach znajduje się domofon.
 5. Przed drzwiami wejściowymi jest stopień uniemożliwiający wjazd wózka inwalidzkiego
 6. Korytarz w przedszkolu jest wystarczająco szeroki
 7. Kancelaria przedszkola oraz sale dziecięce umiejscowione są na parterze budynku 
 8. Budynek jest parterowy.
 9. W budynku brak jest pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych,
 10. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 11. Przy budynku przedszkola znajdują się miejsca parkingowe.
 12. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym, ograniczenia dotyczątylko pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (kuchnia).
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.