Brązowy Ilustrowany Dzień Edukacji Narodowej Post na Instagram

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego Zielony Zakątek na rok szkolny 2024/2025

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/25/01/2024 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Zielony Zakątek w Plewiskach  z dnia  25 stycznia 2023

 

 

 

 

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego Zielony Zakątek na rok szkolny 2024/2025

 

podstawa prawna

·      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016, Prawo Oświatowe rozdział 2 art.31, rozdział 6

 

art.131,149,150,155,157,158, 160,161      (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

 

·      Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz.U. z 2019 poz. 1737)

 

·      Statut Przedszkola Samorządowego Zielony Zakątek w Plewiskach

 

·      Uchwała Nr XVIII/161/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

·      Zarządzenie nr 784/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki na rok szkolny 2024/2025.

 

§  1

 

1.        Niniejszy  Regulamin  określa  procedurę  i  zasady  przeprowadzania  rekrutacji  dzieci  do

Przedszkola    Samorządowego    Zielony Zakątek w Plewiskach

 

2.        Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w miarę możliwości organizacyjnych placówki)

 

3.        Dzieci 6 letnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie  przedszkolne w przedszkolu  lub

 

w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

4.        Dziecko 6 letnie, na wniosek rodzica może rozpocząć naukę  w klasie I szkoły podstawowej

5.        Dzieci 3,4,5-letnie  mają ustawowe prawo  do korzystania  z wychowania przedszkolnego.

 

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym do wskazanego we wniosku przedszkola, Wójt Gminy Komorniki wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

1.    Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Komorniki;


2.     Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Komorniki;

 

3.     Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Samorządowego Zielony Zakątek w Plewiskach

 

4.   Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w Plewiskach

 

5.   Komisji – należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną w przedszkolu przeprowadzającym rekrutację;

 

6.   Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i/lub więcej dzieci;

 

7.   Samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

 

8.   Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, prawnego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 

9.   Kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do przedszkola publicznego;

 

10.   Wniosku – należy przez to rozumieć „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

 

w  wersji papierowej i elektronicznej;

 

11.   Deklaracji – należy przez to rozumieć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu” do którego kandydat uczęszcza w wersji papierowej i elektronicznej

 

12.   OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej;

 

13.   Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki.

 

14.   Systemie naboru – należy przez to rozumieć System Rekrutacji Elektronicznej do przedszkoli publicznych prowadzony drogą internetową.

 

 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§  3

 

1.    Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

 

2.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru gminy.

 

3.    Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

4.    Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.

 

5. Rodzice  dzieci  2,5  letnich,  po  ukończeniu  tego  wieku  przez  dziecko,  mogą  ubiegać  się o  przyjęcie  dziecka  do  przedszkola    dopiero  po  zakończonej  rekrutacji  podstawowej  i

 

uzupełniającej. Dyrektor dysponując wolnymi miejscami w przedszkolu, w szczególnych przypadkach, może przyjąć dzieci w wieku 2,5 lat. Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest dysponowanie wolnym miejscem w grupie dzieci młodszych oraz stopień samodzielności dziecka. (dziecko potrafi


sygnalizować potrzeby fizjologiczne, przy niewielkiej pomocy osoby dorosłej korzysta z toalety oraz potrafi posługiwać się łyżką i kubkiem)

 

6.  Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, o ile warunki lokalowe i kadrowe będą w stanie zaspokoić potrzeby dziecka.

 

7.    W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęć do

 

przedszkola dokonuje Dyrektor.

 

8. W     przypadku    większej    liczby    zgłoszeń,    Dyrektor    przeprowadza    rekrutację    zgodnie

 

z Regulaminem.

 

9.    Zgłoszenia kandydata można dokonać do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli. We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych i złożyć ją w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

10.   Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają na rok szkolny 2024/2025 „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu, w terminie

 

29.01.2024-09.02.2024 poprzez wypełnienie „Deklaracji o kontynuacji” w systemie PCSS NABÓR https://www.nabor.pcss.pl/komorniki oraz złożenie jej w formie elektronicznej.

 

11.  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym

roku

 

12.W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na kolejny rok szkolny

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 4

 

1.    Rekrutację do przedszkoli publicznych na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia.

 

2.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca, co roku na kolejny rok szkolny.

 

3.    Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców wniosków zgłoszenia i deklaracji oraz informację o miejscu udostępnienia Regulaminu.

 

4.    Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:

 

1)   na stronie internetowej przedszkola;

 

2)   na tablicy ogłoszeń przedszkola.

 

§ 5

 

1.    Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru.

 

2.    Elektroniczny system ewidencji wniosków do przedszkoli na terenie Gminy Komorniki gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

 

3.        Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 04 marca – 15 marca 2024 r. do godz. 17.00 i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru do godz.17.00 w dniu 15 marca 2024

 

4.    Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki


5.  Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek następnie wydrukować i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.

 

6.    Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek w dowolnym przedszkolu, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru, którego dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.

 

7.    Zarejestrowane w systemie elektronicznym wnioski, zostaną przez system automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w § 6 Regulaminu.

 

8.    Dyrektor  odpowiada  za  sprawdzenie  danych  wpisanych  przez  rodziców  do  wniosku  ze

 

 

zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia karty.

 

9.

Warunkiem

otrzymania  potwierdzenia  przyjęcia  wniosku   jest

złożenie  przez

rodziców

 

dokumentów

potwierdzających

spełnienie   przez   kandydata

kryteriów   określonych

 

w regulaminie.

 

 

 

10.

Brak  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  kryteriów  przez  kandydata,

eliminuje

 

przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną

 

 

 

 

§ 6

 

1.    W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby dzieci spełniających warunek,

 

o

którym  mowa  w

§  3  ust.  1,  niż  ilość  wolnych

miejsc  w  publicznym  przedszkolu,

w pierwszym etapie

rekrutacji są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej

wartości wyrażonej w punktach:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium

 

 

punkty

 

 

 

 

 

 

1)

wielodzietność rodziny kandydata

 

50

 

2)

niepełnosprawność kandydata

 

50

 

3)

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

50

 

4)

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

50

 

5)

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

50

 

6)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

50

 

7)

objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

50

 

 

2.    Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji.

 

3.    W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria o różnej wartości wyrażonej w punktach:

 

 

 

Kryterium

 

 

Punkty

 

 

 

 

 

1)

oboje   rodziców   pracujących   lub   studiujących

 

 

 

dziennie  lub  prowadzących  działalność  rolniczą  –

 

 

 

dotyczy

to

również

rodzica

pracującego/

10

 

 

studiującego

dziennie/

prowadzącego

działalność

 

 

 

rolniczą samotnie wychowującego dziecko;

 

 

2)

wskazanie

 

przez

oboje

rodziców/prawnych

8

 

 

opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca

 

 

 

 


 

zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy

 

 

to  również

rodzica/prawnego

opiekuna  samotnie

 

 

wychowującego dziecko

 

 

 

 

 

3)  posiadanie   rodzeństwa   uczęszczające   do   tego

 

 

samego  przedszkola  w  roku

szkolnym,  w

którym

6

 

prowadzona jest rekrutacja lub biorącego udział w

 

 

 

rekrutacji do tego samego przedszkola

 

 

 

 

4)  wybór przedszkola wg. preferencji

 

 

 

 

a.

za I preferencję

 

 

 

8

 

b.

za II preferencję

 

 

 

3

 

c.

za III preferencję

 

 

 

1

 

5)  udokumentowana   trudna   sytuacja   rodzinna   lub

 

 

materialna,

pozostawanie   rodziny

pod

opieką

2

 

Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek

 

 

 

rodzinny.

 

 

 

 

 

 

6)  w przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali

 

 

taką liczbę punktów jest większa od liczby miejsc,

 

 

kryterium

rozstrzygającym

jest

kwalifikacja

1

 

kandydatów  w  oparciu  o  ich  wiek.  Kwalifikacja

 

 

 

kandydatów   rozpoczyna   się   od   najstarszych

 

 

uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

 

 

 

 

§  7

 

1.    Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 1, odpowiednio:

 

1)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 

2)       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

 

3)       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz świadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 

4)       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

 

2.     Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w § 6 ust. 3

 

1)     dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/ studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;

 

2)   dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki

 

3)   dla kryterium 3 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów potwierdzające spełnianie powyższego kryterium

 

4)   dla kryterium 4 – Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola

 

5)   dla kryterium 5– oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.


 

 

 

 

§ 8

 

1.      Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez dziecko dodatkowych kryteriów zawartych w § 6 pkt 3, rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

2.      Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

3.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 

1)       zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).

 

2)  zwrócić się do Wójta Gminy Komorniki celem potwierdzenia okoliczności zawartych

 

w oświadczeniach.

 

4.      Wójt Gminy Komorniki, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji lub może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

5.      O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

6.      W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

7.      Po weryfikacji wniosków przez komisję, system naboru kwalifikuje kandydatów na wolne miejsca w przedszkolu biorąc pod uwagę uzyskana ilość punktów

 

8.      W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Komorniki i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci urodzonych w roku kolejnym – późniejszym, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka – od najstarszego do najmłodszego.

 

9.      W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Komorniki i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci spoza gminy, uwzględniając kryteria określone w § 6 pkt 3 Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem Gminy Komorniki, a jednocześnie pracujących na terenie Gminy Komorniki i na jej rzecz.

 

§ 9

 

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola odbywa się w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 22.03.2024 r. o godz. 12.00.

 

Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym


§  10

 

1.        Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w terminie 22.03 – 28.03.2024 r. do godz. 17.00 potwierdzić w systemie wolę zapisu dziecka do danego przedszkola oraz wypełnić Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola znajdujące się na stronie przedszkola i dostarczyć wypełniony dokument do siedziby przedszkola drogą mailową lub osobiście.  

 

2.    Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację

 

z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 

3.    Listy  dzieci  przyjętych  i  nieprzyjętych,  zawierające  imiona  i  nazwiska  kandydatów,

 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola są wywieszane w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 29 marca, o godz. 12:00.

 

4.    O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci są przyjmowani w kolejności począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów

 

5.    Rodzice zobowiązani są do podpisania „Oświadczenia zobowiązującego do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych”

 

§ 11

 

1.  Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola służy prawo złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

2.    Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.

 

3.    Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

4.    Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Skład i prace komisji

 

§  12

1.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna.

 

2.    Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje Komisję i wyznacza jej przewodniczącego.

 

3.    W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli przedszkola .

 

4.    W pracach komisji może, na wniosek Dyrektora, uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego .

 

5.    W Komisji rekrutacyjnej  nie mogą brać udziału :

 

  dyrektor przedszkola

 

  osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym

 

w przedszkolu.

 

6. Przewodniczący Komisji

rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się

z wnioskami o przyjęcie

do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni

 

i godziny posiedzeń komisji

 

7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji uczestniczy co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji


8. Do zadań Komisji należy:

 

1)   weryfikacja spełnienia przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

 

3)      sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego załącza się listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki wraz z informacją

 

o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria

 

4)  sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego załącza się listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

 

5)    protokoły postepowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności : datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji rekrutacyjnej

 

9.    Dokumentacja z rekrutacji przechowywana jest w przedszkolu.

 

10.  W pracach komisji uczestniczą tylko jej członkowie.

 

11.Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane do nie ujawniania informacji o przebiegu Posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

Zasady przyjmowania dzieci z listy rezerwowej

 

§  13

 

1.    W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, dyrektor przyjmuje dzieci z listy rezerwowej, wg ilości punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce.

 

2.    Listę rezerwową generuje system naboru.

 

3.    W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów zostaje powołana komisja odwoławcza w składzie co najmniej 3 nauczycieli przedszkola.

 

4.  Na wniosek dyrektora w pracach komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organu prowadzącego.

 

5.    Komisja weryfikuje ponownie otrzymane dokumenty biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 6.

 

6.    Z posiedzenia komisji odwoławczej sporządzony zostaje protokół.


Terminy

 

§ 14

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

29 styczeń – 09 luty 2024 składanie przez Rodziców pisemnych „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w danym przedszkolu.

 

 

§  15

Rekrutacja podstawowa

1.        Od 04 marca – 15 marca 2024 r. do godz. 17:00 odbywa się rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny.

 

W tym okresie trwa składanie wniosków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

2.    Od  18 marca – 21 marca 2024 r. trwają prace komisji- weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach

 

3.  22 marca o godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru.

 

4.      Od 22 marca, po godzinie 12:00 do 28 marca, do godz. 17.00, potwierdzenie przez rodziców w systemie woli zapisu dziecka do przedszkola oraz składanie pisemnych oświadczeń woli. Druk „Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola” znajdujące się na stronie przedszkola. Wypełniony dokument należy dostarczyć do siedziby przedszkola drogą mailową lub osobiście.

 

5.    Nie podpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

 

6.    29 marca, o godz.12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.

 

7.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

8.    W terminie 5 dni od wpłynięcia wniosku od rodzica o uzasadnienie, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

9.    W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

10.         W terminie 7 dni od wpływu odwołania – przygotowanie przez dyrektora odpowiedzi na odwołanie.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

1.  W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu organizuje się nabór uzupełniający

 

2.  Od 6 do 10 maja do godz. 17:00 przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym

 

3.  Od 13 do 15 maja weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola w naborze uzupełniającym

 

4.  16 maja, godz. 12:00, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

 

i niezakwalifikowanych  w postępowaniu uzupełniającym

 

5.Od 16 maja, po godz. 12.00 do 22 maja, do godz. 17.00 potwierdzenie przez rodziców


w systemie woli zapisu dziecka do przedszkola oraz składanie pisemnych oświadczeń woli.

 

Druk „Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola” znajdujące się na stronie przedszkola.

 

Wypełniony dokument należy dostarczyć do siedziby przedszkola drogą mailową lub osobiście.

 

6.23 maja, godz. 12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym

 

§  16

Przepisy końcowe

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Organizacja oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji

 

Liczbę dzieci w grupach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie przedszkola.

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.